VISIE

Kinderen kunnen zich op obs Pantarijn zowel cognitief
als sociaal emotioneel optimaal ontwikkelen
in een veilige en vertrouwde omgeving.
Op basisschool Pantarijn gaan we Samen de Uitdaging
voor Passend onderwijs aan waarbij Eigenheid en Resultaat centraal staan.

De basis voor de toekomst is dus SUPER!

Maatschappelijke visie

 • Basisschool Pantarijn staat midden in de samenleving met al zijn cultuurverschillen en speelt in op datgene wat in de maatschappij gebeurt op een manier die past bij haar visie.
 • Tevens spelen wij in op de cultuurverschillen in ons land. Rekening houden met elkaar en met elkaars verschillen.
 

Pedagogische visie ​

 • Veiligheid, vertrouwen en respect zijn de kernwoorden van het pedagogisch klimaat.
 • Het kind staat centraal in ons denken en handelen en ieder kind is uniek.
 • We geven goed onderwijs in een georganiseerde omgeving, waarbij we veel waarde hechten aan de omgang met elkaar.
 • We zijn een lerende school waar doelgericht wordt gewerkt en waar we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Er heerst een cultuur van ‘samen leren’ en waar van fouten geleerd mag worden.
 • Er is een professionele cultuur waarbinnen leraren hun verantwoordelijkheid nemen. Leraren vriendelijk met elkaar, met de kinderen en de ouders omgaan. Leraren eisen stellen aan elkaar, aan de kinderen en aan de ouders. Leraren elkaar en ook de kinderen en ouders aanspreken.
 

Positief pedagogisch handelen

De school heeft uitgangspunten opgesteld die als leidraad werken ten aanzien van ons positief pedagogisch handelen.

 • We zijn duidelijk maar liefdevol (Relatie).
 • We zijn positief ingesteld en hebben hoge verwachtingen (Competentie).
 • We werken samen met de leerlingen en er is ruimte voor keuzes (Autonomie).
   

Onderwijskundige visie ​

 • In ons onderwijs staat het kind centraal. We stimuleren kinderen om eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Het onderwijsaanbod is zo goed mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen opdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Het team staat voor een optimale ontwikkeling van elk kind. Er wordt uitgegaan van de zelfstandigheid en betrokkenheid van kinderen. Leerkrachten begeleiden kinderen in het ontwikkelen van eigenaarschap over hun eigen leren.
 • De rol van de leerkracht verandert van leider naar begeleider. De leerkracht heeft in beeld wat de doelstellingen zijn en welke weg de kinderen nog moeten bewandelen richting de te bereiken doelen. Samen met de leerkracht vinden kinderen hun weg naar het doel.
 • Onze school werkt vanuit leeftijdsgroepen, waarbinnen kinderen ruimte krijgen om te werken op het eigen niveau. Elke groep volgt in de hoofdvakken een programma van leerlijnen dat in actuele methodes is uitgewerkt. Waar nodig en mogelijk wordt er groep doorbrekend gewerkt om beter aan te sluiten bij het niveau van het kind dat dit nodig heeft. Hiernaast wordt ook thematisch gewerkt.
 • Het onderwijsaanbod is breed, uitdagend en speelt in op de actualiteit. De rijkdom van de gebruikte methodes, digitale middelen en inbreng van de kinderen wordt hiervoor benut. Er wordt gebruik gemaakt van de omgeving van de school.
 • Leerkrachten halen het beste uit de kinderen naar boven, zodat kinderen aan het eind van groep 8 klaar zijn om door te stromen naar een passende vervolgschool. Het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Wij werken volgens het Expliciete Directe Instructiemodel. Op obs Pantarijn is dit de didactische basis voor ons onderwijs. Een goed klassenmanagement is een middel om met het model directie instructie te kunnen werken.
 • Het doel van ons onderwijs is om gedefinieerde opbrengsten te realiseren die zijn afgeleid van de landelijk geldende normen.
 • De leerkrachten volgen de ontwikkeling van elk individueel kind aan de hand van het leerlingvolgsysteem (LVS). Hieruit ontstaan de groepsplannen die richting geven aan ons onderwijs.
 • Wij gaan de dialoog over de ontwikkeling van kinderen aan met de kinderen (in kind-gesprekken) en hun ouders.
 

Ambitie

Op obs Pantarijn kunnen kinderen zich zowel cognitief als op sociaal en emotioneel gebied optimaal ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze slogan hierbij is;
Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet!”
Het team van basisschool Pantarijn wil kinderen zo optimaal mogelijk voorbereiden op een maatschappij die in een razend tempo verandert. Deze maatschappij van de toekomst vraagt andere kennis en vaardigheden van kinderen dan het begin van deze eeuw. Hier wordt het onderwijs op afgestemd. Onze kinderen moeten voorbereid worden op een maatschappij waarin levenslang leren centraal staat. Zelfstandigheid en zelfregulerende vaardigheden zijn voorwaarden om tot levenslang leren te komen. De leerkracht geeft betekenisvol onderwijs vanuit leeftijdsgroepen, waar zoveel mogelijk op niveau van de kinderen gewerkt wordt.
Visie op burgerschapsvorming en sociale integratie
Kinderen leren op onze school veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek waar kinderen kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat de school actief burgerschap en sociale integratie bevordert. Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.
Om burgerschapsvorming en sociale integratie te bevorderen staan er gedurende 
het schooljaar diverse onderdelen op het schoolprogramma

 • Het vak Filosofie
 • Het vak Judo
 • Kanjertrainingslessen
 • Goede doelen (Kunstproject)
 • Uitstapjes naar educatieve instellingen
 • Lessen in wereldoriëntatie
 • Het Schooltv Weekjournaal

Natuurlijk ziet u dit ook terug in ons dagelijks handelen.

Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl